Koop en verkoop de leukste kinderspullen
ALGEMENE VOORWAARDEN FamFam.nl d.d. 24-12-2022
 
Deze Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.famfam.nl (de “Website”) en alle subdomeinen en op alle diensten die door FamFam.nl [B.V.] worden aangeboden. 
 
Artikel 1 – Definities
De hierna gebruikte termen geschreven met een hoofdletter hebben de volgende betekenis in deze Voorwaarden:
 
Account betekent de persoonlijke account die je aanmaakt op www.FamFam.nl en waarmee je van ons platform gebruik kunt maken.
 
Content betekent onder meer (digitale) informatie zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande en grafische beelden en informatie in andere vorm, die zich op www.FamFam.nl bevindt.
 
FamFam.nl [B.V.], is een online platform om het ouders makkelijk te maken kinderspullen uit te wisselen in de buurt. Ouders kunnen op de marktplaats een advertentie plaatsen om hun kinderspullen aan te bieden, andere ouders in de buurt kunnen zoeken naar tweedehands kinderspullen in verschillende categorieën. Hier vind je meer informatie over hoe het werkt.
 
Gebruiker betekent iedere bezoeker, accounthouder, koper of verkoper op de Website;
 
Website betekent het online platform FamFam.nl waar ouders onderling tweedehands kinderspullen kunnen kopen, verkopen, ruilen, lenen en weggeven.
 
Artikel 2 - Algemeen
1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. 
3. Wij mogen de Voorwaarden altijd wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden zijn beschikbaar op www.FamFam.nl. Om die reden dien je de Website regelmatig in de gaten te houden. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn.
4. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden, schriftelijk accepteren
voordat ze geldig zijn.
5. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde
deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de
nietige bepaling volgt.
 
Artikel 3 - Gebruiksregels van de Website
1. Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere
toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
2. Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
– pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een
erotische inhoud;
– teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of
haatzaaiend zijn;
– ongevraagde reclame (spam);
– foute of misleidende informatie;
– virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.
3. Je mag geen Account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.
4. Je zal de verkregen persoonsgegevens van andere Gebruikers geheim houden.
Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
5. Je mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
6. Als je melding wilt maken van een Gebruiker die de Website misbruikt, kun je een bericht sturen naar sabine@FamFam.nl.
7. Als je spullen aanbiedt op de Website, dan sta je ervoor in dat:
(a) je de rechtmatige eigenaar van het betreffende item bent;
(b) je volledig bevoegd bent om het item te verkopen; 
(c) tet item legaal verkocht mag worden via de Website; 
(d) het item niet gestolen of namaak/nep is; 
(e) de advertentie of het item geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden; 
(f) het item overeenkomt met de door de Verkoper gedane beschrijving en fotografie ervan; en
(g) het item schoon en netjes is.  
 
Artikel 4 - Doel van de Website 
Het doel van de Website is om een platform te bieden waar verkopers en kopers met elkaar in contact kunnen komen. Wij zijn geen partij bij de overeenkomst die tussen verkoper en koper tot stand komt en niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen verkopers en kopers. Als er een conflict ontstaat verkopers en kopers, moeten zij zelf dat conflict oplossen. Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. 
 
Artikel 5 - Beschikbaarheid van de Website
1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website.
 
Artikel 6 - Gebruikersaccount
1. Je dient minstens 16 jaar oud zijn om een Account aan te mogen maken, tenzij je onder toezicht van jouw ouder een Account aanmaakt.
2. Je dient de inloggegevens van je Account af te schermen voor anderen. Je dient je wachtwoord strikt geheim te houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw Account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
3. Als je denkt of weet dat je Account misbruikt wordt, moet je dat zo snel
mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.
 
Artikel 7 - Advertenties en kosten
1. Door een Gebruiker kunnen op de Website items worden aangeboden (de “Advertentie”), waarvoor wij – bij verkoop van een item – een commissie van 10% in rekening brengen. Deze commissie wordt automatisch opgeteld bij de verkoopprijs; in de verkoopprijs die die bij het betreffende item op de Website staat vermeld is deze commissie dus al inbegrepen. 
2. Als door een Gebruiker een item wordt verkocht, verloopt de betaling via een online betaalmethode die door een derde partij wordt aangeboden: MangoPay. Deze derde partij houdt de betaling vast totdat de Gebruiker het gekochte item heeft geleverd aan de koper en de koper de levering heeft bevestigd. Nadat wij van de verkoper en koper bevestiging hebben ontvangen dat het item geleverd is, wordt de vraagprijs aan de verkoper overgemaakt en wordt de 10%-commissie aan FamFam overgemaakt. 
3. Indien de Koper het geleverde item niet accepteert, bijvoorbeeld omdat het item niet in de beloofde staat is, kunnen wij niet tot betaling overgaan. Wij zijn in dat geval gehouden om de koopprijs terug over te maken naar de koper, nadat het item is teruggeleverd aan de verkoper. 
4. Het is enkel mogelijk voor de koper en verkoper om met elkaar te communiceren – bijvoorbeeld over hoe en wanneer het item te leveren – zodra de koper heeft betaald. 
5. Een Advertentie omvat onder meer de titel, omschrijving en prijs van het aangeboden item. In iedere Advertentie mag maar één concreet item worden aangeboden. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld. 
6. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online te hebben staan of geplaatst te hebben. 
7. Het is niet toegestaan om meer dan één Account aan te maken en het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één Account meerdere Advertenties voor hetzelfde item aan te bieden.  
8. Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Gebruiker om producten te kopen/verkopen. FamFam geeft daarover geen garanties. 
 
Artikel 8 - Advertentieovereen-komst
1. Nadat de Gebruiker heeft ingelogd en een Advertentie op de Website heeft geplaatst, welke door ons is geaccepteerd, komt er een advertentieovereenkomst (de “Advertentieovereenkomst”) tussen ons en de Gebruiker tot stand. 
2. Op grond van de Advertentieovereenkomst heeft FamFam recht op de in artikel 7.1 vermelde commissie bij verkoop van een item.  
3. Indien het item dat in de Advertentie wordt aangeboden wordt verkocht en geleverd, wordt de Advertentie verwijderd. Op dat moment eindigt de Advertentieovereenkomst en is FamFam haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen. 
4. De Gebruiker is gerechtigd om op elke moment de Advertentie van de Website te verwijderen, waardoor de Advertentieovereenkomst wordt beëindigd. 
 
Artikel 9 - Uitsluiting
Wij behouden ons het recht voor om je (deels) van de diensten uit te sluiten of toegang tot de Website te ontzeggen. Ook kunnen wij altijd, om welke reden dan ook, Accounts verwijderen. Als wij ervoor kiezen om je geen toegang meer te verlenen of je Account te verwijderen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt.
We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de diensten door:
• jouw Advertenties te verwijderen; 
jouw Account te verwijderen;
• onderdelen van de Website voor je te blokkeren.
 
 
 
Artikel 10 - Geheimhouding
FamFam en haar Gebruikers zijn verplicht alle vertrouwelijke informatie die over en weer van elkaar wordt ontvangen, geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' verstaan wij alle informatie waarvan een van ons heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. 
 
Artikel 11 - Conflictoplossing
Wij zijn niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen verkopers en kopers. Toch zullen wij ons waar redelijkerwijs mogelijk inspannen om te helpen bij het oplossen van die conflicten.
 
Artikel 12 - Aansprakelijkheid
FamFam is uitsluitend aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder een overeenkomst of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van FamFam. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade (waarmee gevolgschade en andere indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) en tot maximaal het lagere van de factuurwaarde van de betreffende aankoop of een bedrag van EUR 250,-.
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor:
 
1. directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze Website;
2. directe of indirecte schade die je lijdt door (onjuiste) informatie op de
Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;
3. schade die voortkomt uit wanprestaties of onrechtmatig handelen van derden of voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen;
 
 
Artikel 13 – Vrijwaring
Je vrijwaart FamFam voor alle aanspraken, vorderingen en schade(vergoedingen), en kosten voor FamFam die voortvloeien uit aanspraken of rechtsvorderingen die tegen FamFam zijn ingesteld of waarmee wordt gedreigd, door welke partij dan ook in verband met: (a) jouw gebruik van de Website; (b) het gebruik van de Website via jouw wachtwoord; (c) de door jou middels de Website aangeboden Item(s); (d) jouw tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met een koper. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.
 
Artikel 14 - Privacy Policy
Wij beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie ons
Privacy Statement hier raadplegen.
 
Artikel 15 - Intellectueel eigendom
1. Je geeft ons een licentie om Content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze
licentie is:
– niet-exclusief;
– kosten- en rechtenvrij;
– overdraagbaar;
– wereldwijd.
2. Door de Website te gebruiken, verklaar je dat:
– je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je
uploadt op de Website; of
– je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en
aan ons in licentie te geven.
3. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht, merkrecht en modelrecht, op de Website, de Content, Advertenties e.d., berusten uitsluitend bij FamFam, tenzij anders is aangegeven. Je mag de inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.
 
Artikel 16 - Geschillen
Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing.
In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.

Als laatste vind je hier een document met de Algemene gebruiksvoorwaarden rondom alle betalingen met elektronisch geld van onze betalingspartner Mango Pay.